Subscrisa Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Mediaş, cu sediul în loc. Mediaş, str. G. Topîrceanu nr. 14, C.F. 25631953, reprezentată prin director Hălmaci Daniela,  anunţă

Scoaterea la concurs a unui post  de  CONTABIL-SEF

 • CONDITII GENERALE: conform art.3 al regulamentului-cadru aprobat prin HG 286/2011,cu
  modificarile si competarile ulterioare:
  – Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania
  – Are varsta minima reglementata de prevederile legale
  – Are capacitate deplina de exercitiu
  – Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate
  – Indeplineste conditiile de studii si dupa caz de vechime, sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs.
  – Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau inlegatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie, sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabiltarea.

Specificaţiile postului :

 • Locul de desfăşurare a concursului: sediul CITO Mediaş
 • Denumirea postului : CONTABIL-SEF
 • Studii: superioare de specialitate cu licenţă
 • Vechime in specialitate: minim 5 ani
 • Contract de muncă pe perioadă nedeterminată, normă întreagă

DOSARUL DE INSCRIERE la concurs va contine urmatoarele acte conform art.6 din HG nr.286 din 23 martie 2011 cu modificarile si completarile ulterioare:

a) Cerere de inscrieire la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare
b) Copia actului de indentitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz
c) Copie diploma absolvire
d) Carnetul de munca sau dupa caz adeverintele care atesta vechimea in munca, in copie
e) Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecendente penale care sa-l faca incompatibil cu postul pentru care candideaza, cu obligativitatea din partea candidatului de a depune originalul cazierului judiciar sau cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului
f) Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate.
g) Aviz psihologic
h) Curriculum vitae
Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in format standard stabilit de Ministerul Sanatatii. Actele prevazute la lit b)-g) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora :

–          Selecţie dosare                            12.07.2016 ora 10;00
–          Susţinerea unei probe scrise       21.07.2016 ora 10:00
–          Susţinerea unui interviu              28.07.2016 ora 10:00

Documentele solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs  se găsesc la sediul instituţiei.

Termenul limită de depunere a dosarului de înscriere la concurs: 11.07.2016.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei, persoana de contact –  Hălmaci Daniela telefon mobil 0787819976, fix 0269820140 sau 0269838012, citomedias@yahoo.com

Bibliografie

1.Legea nr.477/2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

 1. Ordinul 1792/2002 al M.F.P. pentru aprobarea Normelor Metodologice privind Angajarea, Lichidarea, Ordonatarea și Plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea , evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.
 3. Legea 82/1991 Legea contabilității – actualizată
 4. Ordinul nr. 2021/2013 actualizat, pentru modificarea și completarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității institutiilor publice, planul de conturi pentru instituțiile publice.
 5. Ordinul nr. 522/2003 al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, publicat în MO 320/2003, cu modificările ulterioare
 6. Legea 273/2016 privind finantele publice locale, actualizată