Subscrisa Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Mediaş, cu sediul în loc. Mediaş, str. G. Topîrceanu nr. 14, C.F. 25631953, reprezentată prin director Hălmaci Daniela, anunţă
Scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

1. INSTRUCTOR DE EDUCAŢIE PRINCIPAL– un post
Specificaţiile postului :
– Locul de desfăşurare a concursului: sediul CITO Mediaş
– Denumirea postului : INSTRUCTOR DE EDUCAŢIE PRINCIPAL
– Studii liceale cu diplomă de bacalaureat
– Experienţa în domeniul social: minim 3 ani.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora :
– Selecţie dosare 14.06.2019 ora 10;00
Susţinerea unei probe scrise 28.06.2019 ora 10:00
– Susţinerea unui interviu 03.07.2019 ora 10:00

2. MUNCITOR CALIFICAT BUCATAR– un post
Specificaţiile postului :
– Locul de desfăşurare a concursului: sediul CITO Mediaş
– Denumirea postului : MUNCITOR CALIFICAT BUCATAR
– Certificat de calificare profesionala in meseria BUCATAR, emis de Ministerul Educatiei si Ministerul Muncii din Romania
– Experienţa în domeniul social: minim 3 ani.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora :
– Selecţie dosare 14.06.2019 ora 10;00
Susţinerea unei probe scrise 28.06.2019 ora 10:00
– Susţinerea unui interviu 03.07.2019 ora 10:00

Documentele solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs se găsesc la sediul instituţiei.
Termenul limită de depunere a dosarului de înscriere la concurs:13.06.2019.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei, persoana de contact – Stroia Elena telefon mobil 0741113224, fix 0269820140 sau 0269838012

Dosarul de concurs va conţine:

– Cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului instituţiei publice
– Copia actului de identitate
– Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
– Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează
– Adeverintă medicală care atestă starea de sănătate, eliberată de medicul de familie
– Aviz psihologic
– CV
– Copia carnetului de munca, sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor

Bibliografie
Pentru Instructor de Educatie Principal:

– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritătile si institutiile publice;
– ORDIN Nr. 82/2019 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi ANEXA 1

Bibliografie
Pentru Muncitor Calificat Bucatar:

– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritătile si institutiile publice;
– ORDIN Nr. 82/2019 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi ANEXA 1 Standard 3 – ALIMENTAŢIE.