Subscrisa Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Mediaş, cu sediul în loc. Mediaş, str. G. Topîrceanu nr. 14, C.F. 25631953, reprezentată prin director Hălmaci Daniela,  anunţă

Scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

 1. INSTRUCTOR DE EDUCAŢIE PRINCIPAL– un post

Specificaţiile postului :

 • Locul de desfăşurare a concursului: sediul CITO Mediaş
 • Denumirea postului : INSTRUCTOR DE EDUCAŢIE PRINCIPAL
 • Studii medii
 • Vechime in munca in baza unui contract individual de munca în domeniul asistenţ
 • ei sociale: minim 3 ani.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora :

 • Selecţie dosare 07.2019 ora 10;00

Susţinerea unei probe scrise       07.08.2019 ora 10:00

 • Susţinerea unui interviu 08.2019 ora 10:00
 1. INGRIJITOARE– un post

Specificaţiile postului :

 • Locul de desfăşurare a concursului: sediul CITO Mediaş
 • Denumirea postului : INGRIJITOARE
 • Studii generale
 • Experienţa în domeniul social constituie un avantaj.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora :

 • Selecţie dosare 07.2019 ora 10;00

Susţinerea unei probe scrise       07.08.2019 ora 10:00

 • Susţinerea unui interviu 08.2019 ora 10:00

Documentele solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs  se găsesc la sediul instituţiei.

Termenul limită de depunere a dosarului de înscriere la concurs:22.07.2019.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei, persoana de contact –  Stroia Elena telefon mobil 0741113224, fix 0269820140 sau 0269838012

Dosarul de concurs va conţine:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului instituţiei publice
 • Copia actului de identitate
 • Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
 • Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează
 • Adeverintă medicală care atestă starea de sănătate, eliberată de medicul de familie
 • Aviz psihologic
 • CV
 • Copia carnetului de munca, sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor

Bibliografie

Pentru Instructor de Educatie Principal:

– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritătile si institutiile publice;

– ORDIN Nr. 82/2019 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi ANEXA 1

 

Bibliografie

Pentru Ingrijitoare:

– Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritătile si institutiile publice;

– ORDIN Nr. 82/2019 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi ANEXA 1 Modul I, Standard 2 – GAZDUIRE, Standard 3 – ALIMENTAŢIE.