Subscrisa C.A.b.R „Sfantul Nectarie” Mediaş, cu sediul în loc. Mediaş, str. G. Topîrceanu nr. 14, C.F. 25631953, reprezentată prin director Hălmaci Daniela, anunţă
Scoaterea la concurs a unui post contractual vacant de PSIHOLOG PRACTICANT

Specificaţiile postului :
– Locul de desfăşurare a concursului: sediul CAbR „Sfantul Nectarie” Mediaş
– Denumirea postului : PSIHOLOG PRACTICANT
– Studii: superioare de specialitate de lunga durata cu diploma de licenţă sau de scurta durata cu masterat in domeniul psihologiei.
– Atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România
– Contract de muncă pe perioadă nedeterminată, normă întreagă

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
• Selecţie dosare 03.03.2021 ora 10:00
• Susţinerea unei probe scrise 18.03.2021 ora 10:00
• Suţinerea probei practice 22.03.2021 ora 10:00
• Susţinerea unui interviu 24.03.2021 ora 10:00

Documentele solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs se găsesc la sediul instituţiei.

Termenul limită de depunere a dosarului de înscriere la concurs: 03.03.2021.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei, persoana de contact – Stroia Elena-Olga telefon mobil 0787855325, fix 0269820140 sau 0269838012

Dosarul de concurs va conţine:

o cerere tip de inscriere/formularele de inscriere la concurs se gasesc la Compartimentul Resurse Umane;
o copia actului de identitate;
o copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;
o carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
o adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
o curriculum vitae ;
o certificat de cazier judiciar;
o certificat de integritate;
o evaluare psihologica pentru angajare;

Bibliografie

– Ordinul nr.82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi – Anexa 1
– OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ
– Legea nr. 448/2006 republicata privind protectia si promovarea drepturiulor persoanelor adulte cu handicap.
– Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România
– Codul deontologic al psihologilor cu drept de libera practica din Romania

Director,
Halmaci Daniela