Subscrisa C.A.b.R „Sfântul Nectarie” Mediaş, cu sediul în loc. Mediaş, str. G. Topîrceanu nr. 14, C.F. 25631953, reprezentată prin director Hălmaci Daniela,  anunţă

Scoaterea la concurs a următoarelor posturi contractuale vacante:

 1. INFIRMIERA – 1 post, INGRIJITOARE– un post

Specificaţiile postului :

 • Locul de desfăşurare a concursului: sediul C.A.b.R „Sfântul Nectarie” Mediaş
 • Denumirea postului : INFIRMIERA, INGRIJITOARE
 • Studii generale. Pentru infirmiera se cere certificat de calificare profesionala pentru calificarea INFIRMIERA, emis de Ministerul Muncii.
 • Vechime în specialitate: nu se solicită

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora :

 • Susţinerea unei probe scrise 05.2021 ora 10:00
 • Susţinerea unui interviu 05.2021 ora 10:00

Documentele solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs  se găsesc la sediul instituţiei.

Termenul limită de depunere a dosarului de înscriere la concurs: 11.05.2021.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei, persoana de contact –  Stroia Elena telefon mobil 0787855325, fix 0269820140 sau 0269838012

Dosarul de concurs va conţine:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului instituţiei publice
 • Copia actului de identitate
 • Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice
 • Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care sa-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează
 • Adeverintă medicală care atestă starea de sănătate, eliberată de medicul de familie
 • Aviz psihologic pentru participare la concurs
 • CV
 • Copia carnetului de munca, sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor
 • Certificat de integritate

Bibliografie

Pentru Infirmiera:

– ORDIN Nr. 82/2019 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi ANEXA 1 Modul I, Standard 2 – GAZDUIRE, Standard 3 – ALIMENTAŢIE ,Standard 4 – ASISTENTA PENTRU SANATATE.

– Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 961/2016  pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, ANEXA 1:  Capitolul II „Curatarea”, Capitolul III „Dezinfectia”

Bibliografie

Pentru Ingrijitoare:

– ORDIN Nr. 82/2019 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi ANEXA 1 Modul I, Standard 2 – GAZDUIRE, Standard 3 – ALIMENTAŢIE.

– Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 961/2016  pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, ANEXA 1, Capitolul II „Curatarea”