Art. 1 Dispoziţii generale. Definiţia

(1) Centrul de integrare prin terapie ocupațională Mediaș, denumit în continuare CITO, este instituţie de asistenţă socială de interes public, cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu (CJ Sibiu), aflat în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu (D.G.A.S.P.C. Sibiu), având sediul în Mediaș, str. G. Topârceanu, nr. 14, jud. Sibiu.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social “Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Mediaș“, aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Sibiu, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.

(3) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

(4) CITO întocmeşte şi respectă procedurile de sistem şi operaţionale pentru fiecare tip de activitate desfăşurată (socială, economică, resurse umane, achiziţii publice etc.), avizate de către Comisia privind sistemul de control intern/managerial şi aprobate de către directorul centrului.

(5) Pentru asigurarea calităţii serviciilor furnizate, DGASPC Sibiu, prin serviciile sale de specialitate, asigură coordonarea metodologică a CITO.

 

            Art. 2 Identificarea serviciului social

Serviciul social “Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Mediaș“, cod serviciu social 8790 CR-D-III, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sibiu, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 001332, CIF 25631953, sediul pe strada G. Topârceanu, nr. 14, localitatea Mediaş, Judeţul Sibiu.

 

            Art. 3 Scopul serviciului social

Scopul serviciului social “Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Mediaș” este de a asigura,  persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situație de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora.

Citeste intre regulamentul in format PDF.